מס הכנסה

התכנים המפורטים בפרק זה מובאים כשירות לציבור החיילים המשוחררים ומסיימי השירות לאומי-אזרחי והינם בסמכות ואחריות מס הכנסה. בכל מקרה של שוני בין הכתוב כאן ובין הוראות הגופים המעניקים את השירות/הטבה - יקבעו האחרונים.

מס הכנסה – מה חשוב לדעת?

קצבת הבטחת הכנסה

קצבת הכנסה משולמת לאדם שאין לו הכנסה או שהכנסתו נמוכה מסף שכר מסוים, כך שסך הכנסתו תשתווה לסף השכר. אם מלאו לך 20 שנים ותעמוד בתנאים שקבע המוסד לביטוח לאומי יש באפשרותך לקבל הבטחת הכנסה.

הטבות בתשלום מס הכנסה הקבועות בחוק

על פי פקודת מס הכנסה החל מ-1 בינואר 2000 ניתן זיכוי מיוחד במס הכנסה למשתחררים מ"שירות סדיר".

שירות סדיר - הוא שירות בצה"ל, במשמר הגבול או במשטרה וכן שירות התנדבותי בשירות הלאומי (שירות בקבע אינו נחשב כשירות סדיר לעניין חישוב תקופת השירות המזכה). על פי פקודת מס הכנסה מוענק למשתחרר/ת מ''שירות סדיר'' זיכוי על הכנסתו מיגיעה אישית, במשך 36 החודשים הראשונים שלאחר חודש שחרורו מן השירות הסדיר.

לנוחותך, להלן טבלה המפרטת את סה"כ נקודות הזיכוי המגיעות לך עפ"י תקופת שירותך, במשך 36 החודשים הראשונים שלאחר סיום ה"שירות הסדיר", בציון תקרת ההכנסה החודשית והשנתית בשקלים שאינך חייב מס בגינן (הערכה כללית בלבד):

אוכלוסיית הזכאים ​
אורך השירות ​
מספר נקודות זיכוי ​
ההכנסה החודשית הפטורה ממס עד לסכום (בש"ח) ​
ההכנסה השנתית המצטברת הפטורה ממס עד לסכום  (בש"ח) ​

​חיילים  משוחררים

 ​

לפחות 23 חודשים ​

2​

8,300

99,600

23-12 חודשים ​

1​

6,800

81,600

​חיילות משוחררות ​

לפחות 22 חודשים ​

2​

9,000

108,000

22-12 חודשים ​

1​

7,500

90,000

​מסיימיי שירות לאומי-אזרחי​​

24 חודשים​

2​

8,300

99,600

12 חודשים ​

1​

6,800

81,600

​מסיימות שירות לאומי-אזרחי​

24 חודשים ​

2​

9,000

108,000

12 חודשים​

1​

7,500

90,000

*הטבלה מעודכנת לשנת 2018.

אופן מימוש נקודות הזיכוי

המעביד רשאי לתת לך את נקודות הזיכוי כנגד תעודת שחרור ו/או סיום שירות. לשם כך יהיה עליך להגיש למעבידך הצהרה על גבי טופס 101/130.

איך תדעו שאכן אתם נהנים מההטבה במס הכנסה?

 בתלוש השכר שלכם חפשו את המונח "נקודות זיכוי" וראי האם רשומים שם נקודות הזיכוי הבאות:

  • לחייל משוחרר ששירת 23 חודשים לפחות - 4.25 נקודות זיכוי

  • לחיילת משוחררת ששירתה 22 חודשים לפחות - 4.75 נקודות זיכוי

  • במקרים אחרים, חפשו את המספר נקודות הזיכוי כפי שמופיעים בטבלה

 

הקלות במס ותיאום מס

לידיעתך, מס הכנסה מחושב על בסיס הכנסה שנתית (שנת המס מתחילה ב-1 בינואר ומסתיימת ב-31 בדצמבר). אם לא היו לך הכנסות מתחילת שנת המס והתחלת לעבוד לאחר חודש ינואר והכנסתך השנתית המצטברת לא עלתה על הסכומים המצוינים בטבלה, הנך זכאי לשלם מס מופחת ממשכורתך החודשית.

לדוגמא, אם התחלת לעבוד ב-1 ליולי ומשכורתך ברוטו הייתה 10,000 ש"ח לחודש, הרי שבכל חודש, עד לסוף השנה ינוכה לך מס הכנסה מאחר ועברת את תקרת ההכנסה החודשית הרשומה בטבלה לעיל.

יחד עם זאת, מאחר ועבדת חצי שנה בלבד מתוך השנה, הרי שסך הכנסותיך באותה שנה היו 60,000 ש"ח, לכן בחישוב שנתי, לא עברת את התקרה הפטורה ממס הכנסה. ולכן, תוכל לגשת למס הכנסה, לבצע תיאום מס ולקבל החזרים על הסכום שנוכה לך לכל אחד משישת החודשים.

אם אתה מועסק בשני מקומות עבודה או יותר, עליך לערוך תיאום מס לקבלת ההקלות במס או עריכת תיאום מס, עליך לפנות לפקיד השומה באזור מגוריך.

למידע נוסף ניתן לפנות לאתר מס הכנסה.