מחשבון מענק ופיקדון אישי

מחשבון מענק ופיקדון אישי ניתן לכם כשירות מאת האגף והקרן לצורך הערכה כללית של סכומי זכאות. הזכאות בפועל נקבעת בהתאם לדיווחים המגיעים אלינו מהגופים המדווחים (צה"ל ורשות השירות הלאומי-אזרחי).

באפשרותכם לבדוק את סכומי מענק השחרור והפיקדון האישי שניקבעו לכם, המדויקים והנכונים להיום באזור האישי.

נא למלא את הנתונים הבאים:

חודשי מענק ופיקדון

שים לב

על-פי חוק, הזכאות לסכומי מענק שחרור ופיקדון אישי הינה למסיימי שירות של 12 חודשים לפחות (או פחות מכך למי ששוחרר מטעמי בריאות).

חשוב לדעת

הנחיות להכנסת נתונים למחשבון:

חשוב לדעת, שעל פי רוב שירות לוחמים ותומכי לחימה אינו מורכב מחודשי "לוחם" או "תומך לחימה" בלבד, מאחר וחודשי הטירונות מחושבים כחודשים בעלי אופי שירות שונה:
חודשי טירונות עבור לוחמים - מוצע למלא במחשבון כ"תומך לחימה".
חודשי טירונות עבור תומכי לחימה - מוצע למלא במחשבון כשירות כ"אחר" (שאינו לוחם/ תומך לחימה).

*בחוק נקבע כי אופי השירות כולו של מסיימי שירות לאומי-אזרחי הינו "אחר".