תכנית השוברים לקורסים

האגף להכשרה מקצועית במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מפעיל מסלול להכשרה מקצועית באמצעות שוברים המזכים במימון חלקי של שכר הלימוד.

הטבה זו אינה זמינה. נעדכן בהמשך.

המסלול מאפשר לבחור קורס להכשרה מקצועית המתאים לכישורי המועמד ולהיקלט בעבודה מקצועית, בעוד ששכר הלימוד ממומן חלקית באמצעות השובר (באמצעות החזרים לחשבון פיקדון האישי).
בנוסף, בוגרי הקורסים אשר משתלבים בעבודה בתחום הנלמד יהיו זכאים למענק השמה.

מי זכאי לקבל שובר?
חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי:
 • שאינם עובדים או שעובדים בעבודה בלתי מקצועית

 • שלא השתתפו בקורס להכשרה מקצועית במימון משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים/האגף והקרן לחיילים משוחררים במהלך 3 השנים האחרונות ואינם מקבלים סיוע למימון הקורס המבוקש על ידי משרד ממשלתי אחר (מלבד פיקדון הניתן על ידי האגף והקרן לחיילים משוחררים)

 • חיילים משוחררים שלא קיבלו סיוע מהקרן לסיוע נוסף או מהקרן לעידוד השכלה גבוהה בתחומי: מכינה קדם אקדמית, הכשרה מקצועית, לימודי טכנאים – הנדסאים והשכלה גבוהה

  *מקרים חריגים יבחנו ע"י האגף והקרן.

מתי מגישים את הבקשה?

יש להגיש את הבקשה כ-3 חודשים לפני תחילת הקורס ועד ל30 ימים לאחר תחילת הלימודים.

איך מגישים את הבקשה?
יש להגיע לאחת מלשכות ההכוונה או למרכז הצעירים בעיר מגורייך עם המסמכים הבאים:
 1. 3 הצעות מחיר להכשרה המבוקשת מ 3 מוסדות שונים

 2.  נספח ב

 3. נספח ב'1- הצהרה מלאה וחתומה ע"י החיימ"ש

 4. נספח ב'2 חתום ע"י מוסד הלימודים בו מעוניין החיימ"ש ללמוד

 5. אישור פיקוח או אישור הכרה לפיקדון של מוסד הלימודים שבו מעוניינים ללמוד


למאגר הנספחים.

שימו לב! יש להקפיד על מילוי עקבי ומדויק של פרטי ה קורס בכל המסמכים המבוקשים ( לדוגמה- היקף שעות הלימוד, תאריך תחילה וסיום של הקורס וכו').
קיימת חשיבות גבוהה להעברת כלל המסמכים במועד. פונה שיגיע ללא כל המסמכים האמורים ו/ או באיחור, יועלה לוועדת חריגים העלולה לדחות את בקשתו.

תנאים ורשימת הקורסים:
כל קורס מרשימת ההכשרות שאושרה ע"י האגף והקרן לחיימ"ש*, אשר עומד בכל הקריטריונים הבאים:
 • משכו אינו עולה על 12 חודשים, או שמשכו עולה על 12 חודשים אך אינו עולה על 18 חודשים כמפורט בנספח א'1.

 • מכוון תעסוקה ובסיומו המשתתף מקבל תעודת סיום קורס.

 • מתקיים במסגרת לימודי בוקר או אחר הצהריים/ערב וממלא אחר אחד או יותר מהתנאים הבאים: 
  1. קורסים מוכרים עפ"י חוק קליטת חיילים משוחררים. 
  2. הקורס בפיקוח או הכרה של משרדי ממשלה אחרים ע"פ חוק קליטת חיילים משוחררים (לא כולל קורסים המוכרים לצורך גמול השתלמות של עובדים בלבד).


*לרשימת הקורסים.

אחוז ההחזר המתקבל
גובה המימון:

65% בלימודי מקצוע לא נדרש + 1,500 ₪ מענק השמה.
85% בלימודי מקצוע נדרש + 2,000 ₪ מענק השמה.

*לימודים במקצוע נדרש יקנו תוספת באחוז המימון ו-500 ש"ח למענק ההשמה.
**גובה שכר לימוד מקסימאלי לחישוב המימון: עפ"י תקרת תקצוב שנקבעה לקורס או עלות הקורס בפועל, לפי הנמוך מביניהם.
***3 אבני הדרך הראשונות יחולקו בסכומים שווים.
****על בקשות שהוגשו עד ליום 7.5.2017 תחול הוראת הממונה על התעסוקה שהייתה בתוקף במועד הגשתן.

חיילים משוחררים, המשתייכים לאחת מהאוכלוסיות הבאות: גברים חרדים, נשים בנות מיעוטים, אנשים עם מוגבלות, עולה חדש יוצא אתיופיה, יוכלו לקבל מימון גבוה יותר, בהתאם להוראת משרד העבודה והרווחה. יש להגיע עם אסמכתא המעידה על השתייכות לאוכלוסייה.

חישוב גובה המימון בסימולטור*.

*שימו לב! רשימת הקורסים בסימולטור כוללת קורסים שאינם מאושרים ע"י האגף והקרן. יש להזין רק קורס מרשימת הקורסים של האגף המופיעה מעלה.

 

אופן קבלת ההחזרים לפיקדון

תשלום ראשון - ישולם לאחר שהמשתתף החל את לימודיו בקורס. בצירוף נספח ד', אישור על רישומו בקורס וקבלה על גובה התשלום ששילם לבית הספר עבור הקורס, לא יאוחר מ-30-45 יום קלנדאריים מיום תחילת הקורס.

תשלום שני - ישולם לאחר תום מחצית משך הקורס, ובתנאי שהמשתתף נכח בלפחות 85% משעות הלימוד שהתקיימו עד לאותו מועד. בצירוף נספח ד'1 ואישור נוכחות, לא יאוחר מ-30 יום קלנדאריים מתום מחצית משך הקורס.

תשלום שלישי - ישולם עם סיום הקורס בהצלחה והצגה של תעודת סיום הקורס, בצירוף נספח ד'2, עד 9 חודשים מיום סיום הקורס.

מענק השמה - ישולם לאחר סיום הקורס בהצלחה, בצירוף נספח ד'3 ולאחר שהוכח כי המשתתף אכן השתלב בשוק העבודה בתחום המקצועי בו התבצעה ההכשרה כעובד שכיר או כעובד עצמאי . תוך לא יותר מ-13 חודשים מיום סיום הקורס.

מענק ההשמה הינו תשלום המיועד למשתתף אשר סיים את הקורס בהצלחה והשתלב בשוק העבודה.

התשלום לזכאי האגף והקרן יועבר לחשבון הפיקדון של החייל המשוחרר לאחר כ- 28 ימי עבודה (בשונה מהאמור בהוראת משרד העבודה).

קריטריונים כלליים לקבלת מענק השמה:
 • סיום הקורס בהצלחה - משתתף אשר קיבל אבן דרך שלישית וקיימת תעודת סיום של הקורס

 • הוכחה כי המשתתף אכן השתלב בשוק העבודה בתחום המקצועי בו התבצעה ההכשרה

 • הגשת בקשה (נספח ד'3) תוך 13 חודשים מיום סיום הלימודים

 • במידה ומענק ההשמה יעלה על גובה השתתפות המימון של האגף במעל 100% שכ"ל של הקורס, ההפרש יועבר לחשבון העו"ש של החיימ"ש ולא לפיקדון האישי.

ניתן לפנות למוקד הטלפוני של חברת מגע"ר למימוש החזרי התשלומים בימים א' – ה' בשעות 08:30-16:00.
טלפון המוקד: 1599-500-818 פקס: 153-3-771-5384 מייל לפונים ולשליחת מסמכים: faxshov@mgar.co.il


זכאות לקצבאות ביטוח לאומי במהלך ההכשרה

פרטים לגבי הזכאות לקצבות הביטוח הלאומי בזמן ההכשרות ניתן לקבל בסניפי המוסד לביטוח לאומי
פרטים נוספים אודות תכנית השוברים ניתן לקבל במרכז שירות הטלפוני של האגף הקרן לחיילים משוחררים בטלפון: 03-7776770