תכנית השוברים לקורסים

האגף להכשרה מקצועית במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מפעיל מסלול להכשרה מקצועית באמצעות שוברים המזכים במימון חלקי של שכר הלימוד.

המסלול מהווה כלי יעיל, גמיש ונגיש, המאפשר לבחור קורס להכשרה מקצועית המתאים לכישורי המועמד ולהיקלט בעבודה מקצועית, בעוד ששכר הלימוד ממומן חלקית באמצעות השובר.
בנוסף, בוגרי הקורסים אשר משתלבים בעבודה בתחום הנלמד יהיו זכאים למענק השמה.
מגוון הקורסים הנכללים בתכנית רחב ביותר, וכולל בין היתר את הענפים הבאים: בניין וסביבה, תחבורה, מחשבים, חשמל ואלקטרוניקה, ריתוך, מקצועות הסיעוד, גרפיקה, דפוס ועוד.

מי זכאי לקבל שובר?
חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי:
 • שאינם עובדים, או שעובדים בעבודה בלתי מקצועית

 • שלא השתתפו בקורס להכשרה מקצועית במימון משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים/האגף והקרן לחיילים משוחררים במהלך 3 השנים האחרונות, ושאינם מקבלים סיוע למימון הקורס המבוקש על ידי משרד ממשלתי אחר (מלבד פיקדון הניתן על ידי האגף והקרן לחיילים משוחררים)

 • חיילים משוחררים שלא קיבלו סיוע מה"קרן לסיוע נוסף" או מה"קרן לעידוד השכלה גבוהה", בתחומי: הכשרה מקצועית, השכלה גבוהה, לימודי טכנאים – הנדסאים, מכינה קדם אקדמית, יוכל לקבל שובר*.

*מקרים חריגים יבחנו ע"י האגף והקרן.

 

איך פונים?

הגשת בקשה לשובר להכשרה מקצועית מתבצעת באמצעות יועצי האגף והקרן לחיילים משוחררים, אשר מבצעים הכוונה וייעוץ על תחום הלימודים המתאים לפונה.
יש להגיע ללשכה עם 3 הצעות מחיר להכשרה המבוקשת, תעודת זהות ונספחים ב', ב'1, ו-ב'2 חתום ע"י מוסד הלימודים וכן אישור פיקדון לקורס.
קיימת חשיבות גבוהה להעברת כלל המסמכים  במועד ולא יאוחר מ-30-45 יום קלנדאריים מיום תחילת הקורס.

תנאים:
 • קורס אשר משכו אינו עולה על 12 חודשים, או שמשכו עולה על 12 חודשים אך אינו עולה על 18 חודשים כמפורט בנספח א'1. 

 • קורס מכוון תעסוקה ובסיומו המשתתף מקבל תעודת סיום קורס. 

 • קורס המתקיים במסגרת לימודי בוקר או אחר הצהריים/ערב, וממלא אחר אחד או יותר מהתנאים  הבאים: 

 1. קורסים מוכרים עפ"י חוק קליטת חיילים משוחררים. 

 2. הקורס בפיקוח או הכרה של משרדי ממשלה אחרים ע"פ חוק קליטת חיילים משוחררים (לא כולל קורסים המוכרים לצורך גמול השתלמות של עובדים בלבד).


לרשימת אפשרויות ההכשרה במימון האגף והקרן לחיילים משוחררים.

טפסים

למאגר הטפסים למילוי

אחוז המימון המתקבל

גובה המימון:
65% בלימודי מקצוע לא נדרש + 1,500 ₪ מענק השמה.
85% בלימודי מקצוע נדרש + 2,000 ₪ מענק השמה.

לימודים במקצוע נדרש יקנו תוספת באחוז המימון ו-500 ש"ח למענק ההשמה.
גובה שכר לימוד מקסמיאלי לחישוב המימון: עפ"י תקרת תקצוב שנקבעה לקורס או עלות הקורס בפועל, לפי הנמוך מביניהם.
3 אבני הדרך הראשונות יחולקו בסכומים שווים.
חיילים משוחררים, המשתייכים לאחת מהאוכלוסיות הבאות: גברים חרדים, נשים בנות מיעוטים, אנשים עם מוגבלות, עולה חדש יוצא אתיופיה, יוכלו לקבל מימון גבוה יותר, בהתאם להוראת משרד העבודה והרווחה.
לחישוב גובה המימון בסימולטור.

אופן מימוש השובר

תשלום ראשון - ישולם לאחר שהמשתתף החל את לימודיו בקורס. בצירוף נספח ד', אישור על רישומו בקורס וקבלה על גובה התשלום ששילם לבית הספר עבור הקורס, לא יאוחר מ-30-45 יום קלנדאריים מיום תחילת הקורס.

תשלום שני - ישולם לאחר תום מחצית משך הקורס, ובתנאי שהמשתתף נכח בלפחות 85% משעות הלימוד שהתקיימו עד לאותו מועד. בצירוף נספח ד'1 ואישור נוכחות, לא יאוחר מ-30 יום קלנדאריים מתום מחצית משך הקורס.

תשלום שלישי - ישולם עם סיום הקורס בהצלחה והצגה של תעודת סיום הקורס, בצירוף נספח ד'2, עד 9 חודשים מיום סיום הקורס.

מענק השמה - ישולם לאחר סיום הקורס בהצלחה, בצירוף נספח ד'3 ולאחר שהוכח כי המשתתף אכן השתלב בשוק העבודה בתחום המקצועי בו התבצעה ההכשרה כעובד שכיר או כעובד עצמאי . תוך לא יותר מ-13 חודשים מיום סיום הקורס.
מענק ההשמה הינו תשלום המיועד למשתתף אשר סיים את הקורס בהצלחה והשתלב בשוק העבודה.

התשלום לזכאי האגף והקרן יועבר לחשבון הפיקדון של החייל המשוחרר לאחר כ- 28 ימי עבודה (בשונה מהאמור בהוראת משרד העבודה).

מענק השמה

מענק השמה - ישולם לאחר סיום הקורס בהצלחה, בצירוף נספח ד'3 ולאחר שהוכח כי המשתתף אכן השתלב בשוק העבודה בתחום המקצועי בו התבצעה ההכשרה כעובד שכיר או כעובד עצמאי . תוך לא יותר מ-13 חודשים מיום סיום הקורס. 
מענק ההשמה הינו תשלום המיועד למשתתף אשר סיים את הקורס בהצלחה והשתלב בשוק העבודה.


קריטריונים כלליים לקבלת מענק השמה:
 • סיום הקורס בהצלחה - משתתף אשר קיבל אבן דרך שלישית וקיימת עבורו תעודת סיום של הקורס

 • הוכחה כי המשתתף אכן השתלב בשוק העבודה בתחום המקצועי בו התבצעה ההכשרה

 • הגשת בקשה (נספח ד'3) תוך 13 חודשים מיום סיום הלימודים

 • תשלום בעבור מענק ההשמה יועבר לחשבון של הפונה

 

ניתן לפנות למוקד הטלפוני של חברת מגע"ר למימוש החזרי התשלומים בימים א' – ה' בשעות 08:30-16:00 , בטלפון: 1599-500-818 פקס: 153-3-771-5384

מייל לפונים ולשליחת מסמכים: faxshov@mgar.co.il 

זכאות לקצבאות ביטוח לאומי במהלך ההכשרה

פרטים לגבי הזכאות לקצבות הביטוח הלאומי בזמן ההכשרות ניתן לקבל בסניפי המוסד לביטוח הלאומי.