פיטורי חייל מילואים

 

 
חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), התש"ט- 1949

41. זכויות עובד המשרת במילואים
(א1) לא יפטר בעל מפעל עובד בשל שירותו במילואים, קריאתו לשירות מילואים או שירותו הצפוי בשירות מילואים, לרבות בשל תדירותו או משכו ואם פיטרו - בטלים הפיטורים.
(ב) לא יפטר בעל מפעל עובד בתקופת היותו בשירות מילואים אלא בהיתר מאת ועדת התעסוקה; ולעניין שירות מילואים העולה על יומיים רצופים, לא יפטרו בלא היתר כאמור גם בתקופה של שלושים ימים לאחר תום שירות המילואים.
קישור לחוק

סיוע משפטי חינם
משרד הביטחון מעניק לחייל המילואים סיוע משפטי חינם, במקרים של פיטורין בניגוד ל "חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) תש"ט- 1949" להלן המקרים:
 • השעיה ממקום עבודה בגין שירות מילואים

 • ייצוג בפני ועדת תעסוקה לחיילי מילואים שפוטרו מעבודתם בניגוד להוראות החוק

 • ייצוג בפני ועדת תעסוקה בבקשת מעסיק לקבלת היתר לפיטורין בהתאם לחוק

 • שימוע לפני פיטורין "בתקופה האסורה" - -היא תקופת 30 הימים שלאחר תום שירות המילואים, הקבועה בסעיף 41 א (ב) לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) תש"ט- 1949


הסיוע דורש קבלת אישור היועץ המשפטי למערכת הביטחון

להגשת בקשה לסיוע משפטי חינם ולהגשת תביעה לועדה

מעסיק המבקש לפטר חייל מילואים "בתקופה האסורה"  - להגשת בקשה לועדה לקבלת היתר לפיטורי חייל מילואים

ועדת תעסוקה
ועדת תעסוקה מורכבת מארבעה חברים:
 • יו"ר הועדה - ממונה ע"י שרת המשפטים, בהתייעצות עם שר הביטחון

 • נציג האגף והקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון – ממונה ע"י שר הביטחון

 • נציג הסתדרות העובדים – ממונה ע"י שר הביטחון

 • נציג התאחדות התעשיינים- ממונה ע"י שר הביטחון


סמכויות ועדת התעסוקה:
 • לדון ולהחליט בתביעה של חייל מילואים לועדה, בגין פיטורין בניגוד לחוק

 • לדון ולהחליט בבקשת מעסיק לקבלת היתר לפטר חייל מילואים "בתקופה האסורה" בהתאם לחוק

 • לוועדה יש סמכות המקבילה לבית הדין לעבודה. על החלטת ועדה וצו של ועדת תעסוקה, ניתן לערער בפני בית-דין אזורי כמשמעותו בחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט-1969 (להלן - בית-דין אזורי) תוך עשרים ימים מיום מסירת ההודעה על ההחלטה או הצו לתובע ולנתבע.


האגף לחיילים משוחררים שבמשרד הביטחון מפעיל את ועדות התעסוקה, באמצעות לשכות ההכוונה המחוזיות: בירושלים, בתל אביב, בחיפה ובבאר שבע.