לנרשמים חדשים ולהגשת מועמדות למלגה

 להלן פרטים על המלגה
 
חל עיקוב בקביעת הזכאות למלגת מפעל הפיס, אנו מקווים שהתשובות תתקבלנה לאחר החגים.
 
מועדי ההרשמה למלגה: 16.6.2016 - 14.7.2016
מועד אחרון להצגת מסמכים במרכזי הצעירים: 27.7.2016
מועד אחרון להצגת מסמכים בלשכות: 11.8.2016

​​

יכולים להירשם חיילים משוחררים אשר יתחילו בשנה הנוכחית, את השנה הראשונה והסמסטר הראשון שלהם לתואר ראשון מוכר מל"ג (מינימום של 12 שעות לימוד בשבוע בכל סמסטר).
 
קבלת המלגה מחייבת כל סטודנט לתרום לקהילה 130 שעות התנדבות בשנה.
סכום המלגה הכולל הינו  30,000 ₪ עבור 3 שנות לימודים רצופות, לתואר.
 
בכל שנת לימודים, בסוף כל סמסטר, תועבר מלגה בסך של 10,000 ₪ לחשבון הבנק של הזכאים באופן הבא: 5,000 ₪ בחודש אפריל עבור סמסטר א' ו- 5,000 ₪ בחודש אוקטובר עבור סמסטר ב' קבלת המלגה בפועל מותנית בעמידה בתנאי הסף הנדרשים.
תנאי סף נדרשים
 
מסיימי שירות צבאי (יש לעמוד בכל הסעיפים):
 
 • ביום הגשת המועמדות למלגה, טרם חלפו חמש שנים מיום סיום שירות החובה.
 •  שירות במערך הלוחם של צה"ל - לוחמים ותומכי לחימה.
 • תחילת לימודים באוקטובר/נובמבר שנה זו לתואר ראשון מוכר שנה א' וסמסטר א' החל באוקטובר, במוסד לימודים מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה.
 • לימודים בהיקף של מינימום 12 שעות שבועיות בסמסטר (הלומדים באוניברסיטה הפתוחה מחויבים למינימום של 3 קורסים בכל סמסטר).
 • הוכחת מצב סוציאלי וכלכלי נמוך.
 • תינתן עדיפות ללוחמים, ול"חיילים בודדים".
מסיימי שירות לאומי (יש לעמוד בכל הסעיפים):
 
 • ביום הגשת המועמדות למלגה, טרם חלפו חמש שנים מיום סיום 24 חודשי השירות הלאומי.
 • שירות של 24 חודשים מלאים. מי שנותרו לו מספר חודשים בודדים למלא 24 חודשי שירות מלאים ומתחילים לימודים בהתאם לתנאי הסף, באוקטובר 2015, יוכלו לפנות ולברר על ההרשמה באמצעות מרכז שירות טלפוני.
 • תחילת לימודים באוקטובר/נובמבר שנה זו לתואר ראשון מוכר שנה א' וסמסטר א' במוסד לימודים מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה.
 • לימודים בהיקף של מינימום 12 שעות שבועיות בסמסטר (הלומדים באוניברסיטה הפתוחה מחויבים למינימום של 3 קורסים בסמסטר).
 • הוכחת מצב סוציאלי וכלכלי נמוך.
 
חיילים משוחררים שלא מהמערך הלוחם ומסיימי שירות לאומי קצר מ 24 חודשים:
 
 
לתשומת לבכם, מפעל הפיס לא יעניק מלגה:
 
 • למי שהינו בעל תואר ראשון מוכר.
 • למי שמקבל מלגה נוספת ממפעל הפיס

 

 

 
אופן הגשת הבקשה:
 
להלן 3 שלבים להגשת מועמדות למלגה:
 
שלב 1:
 
יש לבחור בלשונית "אזור אישי" ולבצע הזדהות לאתר הקרן והיחידה.
 
שלב 2: 
 
בחירת המלגה הרלוונטית ומילוי טופס בקשה 
 
 • יש לבחור בלשונית "מלגות לימודים" את "מלגת מפעל הפיס תלת שנתית" ולבחור "הרשמה למלגה" וכך להגיע לטופס ההרשמה המקוון.
 • יש למלא את כל השדות הנדרשים בטופס. עבור כל המידע והנתונים עליהם הצהרת בטופס, יידרש מסמך רשמי תומך.
 • יש לוודא תקינות המידע, לפני ביצוע "שליחת הבקשה".
 • לאחר ביצוע "שליחת הבקשה", עליך להכנס לאזור האישי, ולבדוק ההודעות המופיעות בו ולפעול ע"פ ההנחיות הנדרשות 
 • לתשומת לבך, בהרשמתך למלגת לימודים מ"מפעל הפיס התלת שנתית" יהיה עליך לאשר את  "כתב ההתחייבות", פרטיו מופיעים בסעיף 3. ללא אישור כתב ההתחייבות בקשתך למלגה לא תיבדק.
 
שלב 3:
 
אימות נתונים - הצגת מסמכים רשמיים תומכים
 

 

 • עם קליטת הבקשה במערכת, תישלח הודעה לאזור האישי על סטאטוס הבקשה שלך. 
 • לאחר בדיקת הנתונים שמסרת בבקשה ובמידה והנך עונה לתנאים הנדרשים, תישלח אליך הודעה לאיזור האישי, לבצע אימות מסמכים.  ללא ביצוע תהליך זה במועד, הבקשה תידחה על הסף.
 • לידיעתך, פירוט המסמכים הנדרשים אותם יהיה עליך להציג יופיע בהודעה נפרדת באזור האישי. יש להגיע לאחת מלשכות הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים הקרובה למקום מגוריך, או בשלוחות של הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים שבערים ובמרכזי הצעירים. ולבצע האימות.
 • עם סיום בדיקת המסמכים, תישלח הודעה מתאימה לאזור האישי.
 • לתשומת לבך, באחריותך לבדוק את ההודעות המופיעות באזור האישי שלך ולפעול בהתאם להנחיות המופיעות בהן. הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים לא יהיו אחראיות על הודעות שלא נקראו  או הנחיות שלא בוצעו. ערעור על הודעה/מידע/החלטה ניתן לבצע תוך 7 ימים ממועד הופעתה באזור האישי.

 

הודעות על זכאות למלגה או דחייה של הבקשה יופיעו באזור האישי. 
ערעור ניתן להגיש תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה באזור האישי.
 

 

להלן הסבר על סוג המסמכים הנדרשים בעת בדיקת הזכאות למלגה:
לידיעתך רשימה זו הינה כללית, רשימת המסמכים הרלוונטית לך אותה תידרש להציג בעת אימות הנתונים, תופיע באזור האישי בעת שליחת המועמדות.
לרשימה, לחץ כאן.
 
כתב התחייבות
 
 
לידיעתך, בהרשמתך למלגת לימודים מ"מפעל הפיס-תלת שנתית", הנך מקבל/ת על עצמך את הסעיפים הבאים ומצהיר על הבא:
 
א) הנני להצהיר, כי נרשמתי כסטודנט/ית לתואר ראשון מוכר שנה א' וסמסטר א' בהיקף לימודים של לפחות 12 שעות שבועיות בלימודי תואר ראשון במוסד אקדמי מוכר ע"י מועצת להשכלה גבוהה.
ב) אינני מקבל/ת כפל מלגות ממפעל הפיס בכל תקופת זכאותי למלגת מפעל הפיס. הריני מתחייב/ת, כי במקרה ואקבל מלגה/תמיכה נוספת ממפעל הפיס אודיע על כך מיידית (לא יאוחר מ-7 ימים) לקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים.
ג) במידה ואמצא זכאי/ת לקבלת מלגה מאת מפעל הפיס, הריני מצהיר/ה ומתחייב/ת, כי במקרה ואפסיק את לימודי במהלך השנה או אפחית שעות לימוד שבועיות מתחת ל- 12 שעות שבועיות (הלומדים באוניברסיטה הפתוחה מחויבים למינימום של 3 קורסים בסמסטר) במהלך התקופה בה אהיה זכאי/ת לקבלת המלגה, אודיע על כך מיד (ולא יאוחר מ-7 ימים) לקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים. הריני מתחייב/ת להשיב את מלוא הכספים שקיבלתי בגין המלגה. ידוע לי, כי אם לא אשיב את הכספים, הנכם רשאים לפעול נגדי בכל האמצעים המשפטיים העומדים לרשותכם. השבת הכספים במקרה כזה תתבצע בהתאם להחלטת מפעל הפיס.
 
ד) הנני מתחייב/ת, כי במקרה ופרטי חשבון הבנק שלי ישונו וכן עם כל שינוי בפרטים שמסרתי, באחריותי המלאה לעדכן את הנתונים במסך עדכון פרטים באזור האישי שבאתר הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים, לא יאוחר מ-14 יום לפני העברת כספי המלגה.
 
ה) הנני מתחייב/ת להעניק 65 שעות התנדבות לסמסטר (סה"כ 130 שעות שנתיות), בכפוף להנחיות עמותת "ידידים", המרכזת את פרויקט ההתנדבות, כפי שנקבע בתנאים לקבלת המלגה באתר היחידה. ידוע לי כי אי-עמידה במספר השעות הנקוב לעיל, מהווה הפרת ההתחייבות שלי כלפי מפעל הפיס, ופסילת קבלת המלגה והשבת הכספים.
ו) הנני מתחייב/ת להודיע במקרה ואבצע שינוי במסלול לימודיי ו\או אבצע שינוי מוסד לימודים אודיע מיידית (לא יאוחר מ- 7 ימים) לקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים במשרד הביטחון. במקרה כזה אישור המלגה מתייחס ל- 3 שנות לימודים לכל היותר.
ז) הנני מוותר/ת בזאת על חיסיון המידע ומאפשר/ת מסירת כל מידע אודותיי ו/או קבלת כל מידע אודותיי מכל גוף ו/או לכל גוף, לרבות מוסד הלימודים, עמותת ארגון ידידים למען הנוער והחברה", מפעל הפיס וכל גוף אחר, הקשור למידע אשר מסרתי לקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים במשרד הביטחון. 
ח) ידוע לי כי המצאת כל המסמכים הנדרשים במועד שנדרש הינה תנאי לטיפול הבקשה למלגה.​
הנני מאשר/ת, מצהיר/ה ומתחייב/ת, כי כל הפרטים והמידע כמפורט לעיל הינו נכון, ואישור מסמך זה מהווה אישור וראיה לנכונות הפרטים שמילאתי ולהסכמה לכל הוראה\הנחיה\תקנה בנושא קבלת מלגות, מאת מפעל הפיס.