ועדות תעסוקה לחיילי מילואים

חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), התש"ט- 1949 
41. זכויות עובד המשרת במילואים 
(א1)  לא יפטר בעל מפעל עובד בשל שירותו במילואים, קריאתו לשירות מילואים או שירותו הצפוי בשירות מילואים, לרבות בשל תדירותו או משכו ואם פיטרו - בטלים הפיטורים.
(ב) לא יפטר בעל מפעל עובד בתקופת היותו בשירות מילואים אלא בהיתר מאת ועדת התעסוקה; ולענין שירות מילואים העולה על יומיים רצופים, לא יפטרו בלא היתר כאמור גם בתקופה של שלושים ימים לאחר תום שירות המילואים
  
חייל מילואים הטוען שזכויותיו לפי החוק הופרו, רשאי לפנות לועדת התעסוקה בבקשה שתפסוק בכל עניין הנוגע לזכויותיו אלו. 
 
מעסיק המבקש לפטר חייל מילואים בתקופה האסורה עפ"י חוק, נדרש לפנות לקבלת היתר מועדת התעסוקה.
 
 
 
זכות ערעור
 
על כל החלטה ועל כל צו של ועדת תעסוקה ניתן לערער לפני בית-דין אזורי כמשמעותו בחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט-1969 (להלן - בית-דין אזורי) תוך עשרים ימים מיום מסירת ההודעה על ההחלטה או הצו לתובע ולנתבע.
 
 
 
 
הדף בטעינה אנא המתן